Integritetspolicy / Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling – information och samtycke

När du använder tjänsten iHug samtycker du till att Cloud Enablers AB, i enlighet med tillämplig lagstiftning, f.n. Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL), behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss. De personuppgifter som behandlas är de namn, e-postadresser och telefonnummer som anges för kontaktpersonerna och för din anhörig samt uppgifter om larm och upprättade videosamtal. Personuppgifterna behandlas endast i syfte att identifiera de enheter som är anslutna till tjänsten, att vi ska kunna presentera larm- respektive samtalsloggar för dig och att i övrigt administrera tjänsten.

För tydlighets skull noteras att Cloud Enablers AB inte har någon möjlighet att koppla upp sig mot kameran på någon av de enheter som används vid tjänstens utförande. Cloud Enablers AB har därför inte möjlighet att lagra, använda eller på något annat sätt behandla videoströmmar som förmedlas genom tjänsten.

Att skydda dina personuppgifter är en absolut prioritet för oss. Endast anställda i vårt företag med en strikt specificerad behörighet har åtkomst till de personuppgifter som lagras hos Cloud Enablers AB. Inga personuppgifter utlämnas till tredje part utan ditt medgivande.

Cloud Enablers AB, Gösvägen 3, 705 10 Örebro, är personuppgiftsansvarig i enlighet med PuL för den behandling av personuppgifter som anges ovan. Enligt 26 § PuL är Cloud Enablers AB därför skyldigt att på din begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om de personuppgifter som Cloud Enablers AB behandlar om dig. Om sådana uppgifter behandlas ska skriftlig information lämnas rörande vilka personuppgifter det berör, varifrån de har hämtats, ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. På din begäran är Cloud Enablers AB skyldigt att rätta, blockera eller radera de personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. I sådant fall raderas alla dina personuppgifter som inte är nödvändiga för tjänstens utförande.

Personuppgiftsbiträde

I den utsträckning du är att anse som personuppgiftsansvarig för av Cloud Enablers AB behandlade personuppgifter som sker inom ramen för tjänsten är vi personuppgiftsbiträde åt dig. Cloud Enablers AB behandlar i sådant fall personuppgifterna i enlighet med dina instruktioner och vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas.

För behandling av personuppgifter för vilka du är ansvarig är du skyldig att tillse att behandlingen är förenlig med tillämplig lagstiftning och att nödvändig information lämnas till de vars personuppgifter behandlas och att i förekommande fall nödvändigt samtycke för behandlingen föreligger, exempelvis av den som övervakas inom ramen för tjänsten.

I den utsträckning Cloud Enablers AB såsom personuppgiftsbiträde drabbas av ekonomisk skada (skadestånd, straffavgift eller liknande) på grund av personuppgiftsansvarigs brister avseende information till och samtycke från tredje man eller övriga krav enligt gällande lagstiftning som inte beror på oaktsamhet från Cloud Enablers AB åtar sig den personuppgiftsanvarige att hålla Cloud Enablers AB skadeslös.

Vad ovan angivits utgör ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal parterna emellan.

Informationssäkerhet och noggrannhet

Vi har för avsikt att skydda dina personuppgifter och data som lagrats i våra system i överensstämmelse med beprövade metoder för informationsskydd. Vi förbättrar hela tiden och genomföra state-of-the-art tekniska, fysiska och administrativa skyddsåtgärder för att hjälpa till att skydda din personliga information, data och insamlade informationen från obehörig användning.

iHug är utvecklat med tanke på största möjliga skydd för den personliga integriteten för att du som användare av tjänsten ska kunna känna dig trygg. Utgångspunkten är därför bland annat att all data innehållande personuppgifter som lagras inom ramen för tjänsten lagras på den lokala enheten som används för tjänsten.  Inom ramen för tjänsten lagrar Cloud Enablers AB endast de begränsade personuppgifter som angetts ovan.

Kakor (Cookies)

Genom att använda våra webbplatser godkänner du vår användning av cookies. Du informeras om användningen av cookies genom en pop-up ruta när du besöker webbplatsen.

De så kallade cookies är små textfiler som skickas till användarens webbläsare när han eller hon besöker vår hemsida. Cookies hjälper oss att förbättra upplevelsen när du besöker våra sidor.

Vi använder både en typ av cookies som löper när webbläsaren besök slutar och en annan typ av cookies som har en uppsättning utgångsdatum.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras utan föregående meddelande och uppdaterades senast den 26 mars 2016. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss direkt på support@ihug.se